ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας στοχεύοντας στη βελτίωση της οργανωτικής της δομής και εσωτερικής της λειτουργίας και αποσκοπώντας πάντα στην παροχή ασφαλών και ποιοτικών υπηρεσιών αποκατάστασης και στην ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει:

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015
 • Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005

για τις διαδικασίες:

Παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης – αποθεραπείας κλειστής και ημερήσιας νοσηλείας.

Η Διοίκηση της ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΑΕ προκειμένου να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία και βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης:

 • Εξασφαλίζει την άριστη λειτουργική κατάσταση των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Τηρεί τις προδιαγραφές ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων
 • Παρέχει όταν απαιτείται εκπαίδευση στο προσωπικό της
 • Εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής
 • Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ελεγκτικών αρχών
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση των συστημάτων διαχέιρισης που εφαρμόζει
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών και σε κάθε επίπεδο Διεργασιών. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξης τους στα πλαίσια της ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκησή της.
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της.
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα και Ασφάλεια των υπηρεσιών και προϊόντων της αντίστοιχα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΑΕ έχει κοινοποιήσει αυτή του την προσπάθεια σε όλους τους Εργαζόμενους, Προμηθευτές – Συνεργάτες και Πελάτες του και τους καλεί να σταθούν αρωγοί στο έργο της.

 

elGreek
Call Now Button